首页 DAO Ready Player DAO

Ready Player DAO

通过DAO建立新的游戏经济

Ready Player DAO简介

Ready Player DAO 是一个去中心化的自治组织,致力于利用游戏的集体力量为所有人创造公平。Ready Player DAO 建立在三个支柱之上,每个支柱都旨在以不同的方式为生态系统创造价值:投资、营销支持和社区建造。

相关推荐

返回顶部